This document was taken from the La-briut.org.il website.
Use your browser's Print command to print this page.


נתונים על פעילות גופנית בקרב הנוער בישראל - 1998

(מתוך מחקרו של ד"ר יוסי הראל - המחלקה לסוציולוגיה - אונ' בר-אילן)

התלמידים שדיווחו כי הם אינם עוסקים בדרך כלל בפעילות גופנית (ספורט או התעמלות) מחוץ לשעות הלימודים, או עוסקים בפעילות גופנית פעם אחת בחודש או פחות, לפי מין ולפי כיתה (באחוזים)

התלמידים בגילאי 11, 13 ו-15 שדיווחו כי הם אינם עוסקים בדרך כלל בפעילות גופנית מחוץ לשעות הלימודים, או שעוסקים בפעילות גופנית פעם אחת בחודש או פחות, לפי מין ולפי מדינה (באחוזים)

עוד מנתונים המוצגים במחקרו של ד"ר יוסי הראל עולה, כי הן אצל בנים והן אצל בנות בישראל ישנה בדרך כלל ירידה בדירוג לפי פעילות גופנית עם עליה בגיל. ניתן לראות כי באופן עקבי הבנות בישראל עוסקות פחות בפעילות גופנית לעומת בנים. ועוד, ההשוואה של הנתונים הישראליים לנתונים ממדינות אחרות מדגישה את רמת הפעילות הגופנית המאוד לא מספקת בקרב הבנות הישראליות.


La-briut.org.il כל הזכוייות שמורות.

לחצו כאן בכדי לחזור לכתבה.

.